Terms of service

Algemene VoorwaardenInleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing wanneer je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.


Definities

1. SuperMatique gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 24452802 handelend onder de naam Wieneke van Gemeren.

2. Website: de website van SuperMatique, te raadplegen via www.supermatique.com en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met SuperMatique en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SuperMatique en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SuperMatique zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SuperMatique slechts bindend, indien en voor zover deze door SuperMatique uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van SuperMatique afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SuperMatique kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van SuperMatique afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. SuperMatique kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Oneffenheden van handgemaakte artikelen maken deel uit van het karakter en oorspronkelijkheid van het desbetreffende product.


Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van SuperMatique en het voldoen aan de daarbij door SuperMatique gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SuperMatique onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SuperMatique het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


Registratie 

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier (@ Dennis: maak jij dit?) op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. SuperMatique is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SuperMatique daarvan in kennis te stellen, zodat SuperMatique gepaste maatregelen kan nemen.


Uitvoering Overeenkomst 

1. Zodra de bestelling door SuperMatique is ontvangen, stuurt SuperMatique de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. SuperMatique is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4. Indien SuperMatique de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. SuperMatique raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7. SuperMatique is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met SuperMatique binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepings termijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 

3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan SuperMatique te retourneren, dan wel binnen deze termijn SuperMatique op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

SuperMatique
Nieuwe Binnenweg 197a
3021 GA Rotterdam
The Netherlands

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

Download hier het herroepingsformulier


Betaling 

1. Klant dient betalingen aan SuperMatique volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. SuperMatique is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.


Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. SuperMatique staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst

3. Een door SuperMatique, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SuperMatique daarvan in kennis te stellen.

5 Indien SuperMatique de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) dan kan hij bij SuperMatique per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. SuperMatique geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SuperMatique binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Aansprakelijkheid

1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van SuperMatique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3. Aansprakelijkheid van SuperMatique jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SuperMatique jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SuperMatique.

5. De aansprakelijkheid van SuperMatique jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SuperMatique onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SuperMatique ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SuperMatique in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SuperMatique meldt.

7. In geval van overmacht is SuperMatique niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade


Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SuperMatique.


Persoonsgegevens

SuperMatique verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SuperMatique gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

SuperMatique
Nieuwe Binnenweg 197a
3021 GA Rotterdam
Nederland

Telefoon
Email info@supermatique.com

KvK 24452802
BTW NL001795733B34